Friday, January 29
பெண்களின் குடிப்பழக்கத்தால்  சமூகம் சீரழியும் ??!!

3:44 PM
29

பெண்களை வைத்து இதோ அடுத்து ஒரு விவாதம் தொடங்கியாகிவிட்டது. பெண்களை பேசுப்பொருளாக்கி விவாதிப்பதில் இருக்கும் சுவாரசியம் வேறு எதிலும் இ...

Read more »
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...